top of page
רולטה.png

תקנון ההגרלה

  •  תקנון זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך הוא מיועד הן לנשים והן לגברים. "חברת אורנוס לייזר בע"מ מכריזה על פעילות אשר בסופה יוגרל בין המשתתפים מכשיר אסתטי (מכשיר קירור או מכשיר פוטותרפיה) ללא תשלום.

  • תקנון זה בא להסדיר את כל הכללים שלפיהם תתנהל הפעילות. ההגרלה, הנערכת על ידי מנהל חברת אורנוס נערכת בהתאם להיתר הכללי לעריכת הגרלות עבור פרסומת מסחרית, לפי חוק עונשין, התשל"ז. "חברת אורנוס לייזר בע"מ רשאית להחליט בהתאם לשיקול דעתה על תקופת הפעילות, ההשתתפות בהגרלה, על תחילת תקופת הפעילות ועל סיום על מועד ההשתתפות.  חברת אורנוס לייזר בע"מ רשאית לשנות את מועד תחילת ההגרלה, את משך זמן המבצע, להוסיף הגרלות או פרסים נוספים ולבצע שינויים בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

תנאי ההגרלה: 

  • ההגרלה תבוצע על ידי מנהל חברת אורנוס לייזר בע"מ  ותוצאות ההגרלה יפורסמו בדף האינסטגרם של החברה לא יאוחר מחמישה ימי עסקים לאחר מועד ההגרלה. בנוסף, ישלח מנהל חברת אורנוס לייזר בע"מ  הודעה פרטית לזוכה. האחריות על מסירת הפרטים המדויקים של כל משתתף בהגרלה תחול רק על המשתתף. אם הזוכה בפרס לא יצור קשר עם חברת אורנוס לייזר בע"מ  במשך חמישה ימים מתאריך פרסום התוצאות, תהיה חברת אורנוס רשאית לבטל את זכייתו או להעבירו לאחר בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי .תוצאות ההגרלה הן תוצאות סופיות ואי אפשר לערער עליהן. הזוכה בהגרלה אינו רשאי להמיר או לשנות את הפרס בכל אופן שהוא. משתתפים אשר לא ימלאו את תנאי הגרלה, ייפסלו ובמקומם יבחר באקראי זוכה אחר אשר עמד בכל תנאי ההגרלה. הזכייה בפרס כוללת אך ורק את הפרס כפי שהוגדר בתקנון זה. כל הוצאה אחרת למטרת מימוש הפרס כמו הוצאות נסיעה, הוצאות בגין מגבלות מיוחדות של הזוכה ועוד יחולו על הזוכה עצמו בלבד.

תנאי השתתפות בהגרלה: 

  • לצורך ההשתתפות בהגרלה ייחשב כל אדם אשר גילו הוא מעל גיל 18 שנים.  כדי להשתתף בהגרלה על המשתתף לעמוד בארבעה תנאים: להיות בעל קליניקה אסתטית, לעשות עוקב בעמוד האינסטגרם של החברה , למלא את פרטיו האישיים בדף ההגרלה ולשתף אותו. כדי שנוכל לעקוב אחרי מילוי תנאי ההשתתפות יש לסמן לייק, תגובה ושיתוף באופן ציבורי. אנו יכולים לעקוב רק אחרי שיתוף ציבורי, ולכן רק מי שיירשם על פי כללי התקנון ייכנס להגרלה.  ההשתתפות בפעילות תחשב להסכמת הזוכה לפרסום הפרטים שלו ולזוכה לא תהיה כל טענה או תביעה באשר לפרסום פרטיו כמו שם פרטי ושם משפחה, כתובת, מספר טלפון וכל  פרט נוסף שמסר או שנמצא בפרופיל הפייסבוק ו/או האינסטגרם של המשתתף.  כל זכויות הקניין הרוחני לרבות סודות מסחריים, זכויות יוצרים, סימני מסחר, תכנים של הפעילות, עיצובים, קבצי וידאו, קבצי טקסט וכל חומר אחר הם רכושם הבלעדי של חברת אורנוס לייזר בע"מ ומוגנים בחוק זכויות יוצרים.  חשוב לציין כי האחריות למוצר תינתן בהתאם לנהלי ותנאי האחריות של החברה בלבד ולא יכללו שבר ו/או נזק ו/או שימוש בלתי סביר במכשיר. עם לחיצת לייק, מילוי הפרטים בדף ההגרלה ושיתוף ציבורי, מביע המשתתף את הסכמתו לתקנון ההגרלה. הוא מאשר כי קרא את התקנון וקיבל על עצמו את מילוי הוראותיו. ההשתתפות בהגרלה חלה על אחריותו הבלעדית של המשתתף, מנהלי החברה ו/או החברה, העורכים את ההגרלה, לא יישאו באף נזק העלול להיגרם למשתתף כתוצאה מההשתתפות בכל שלב של הפעילות, מזכייתו בפרס או ממימוש ושימוש בפרס. מנהלי ההגרלה מצהירים במפורש כי עלולות ליפול טעויות בתחרות, ובכל מקרה של השתתפות בפעילות לא תהיה למשתתף כל עילה או תביעה הקשורה באופן ישיר או עקיף לפעילות, לניהול הפעילות, לתוצאות הפעילות או לכל הכרוך בה. הדין החל על התקנון יהיה הדין הישראלי ובכל מקרה של תביעה, זכויות  הדיון בכל תביעה תהיה רק לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב יפו. 

ט.ל.ח

bottom of page